ایمیل پایه

990,000تومانسالانه

2GB فضا
25GB ترافیک ماهیانه
نا محدود صندوق پستی
1000 ارسال روزانه
1000 فورواد ایمیل
1000 اتوریسپاندر

ایمیل اقتصادی

1,190,000تومانسالانه

5GB فضا
50GB ترافیک ماهیانه
نا محدود صندوق پستی
1000 ارسال روزانه
1000 فورواد ایمیل
1000 اتوریسپاندر

ایمیل تجاری

1,890,000تومانسالانه

10GB فضا
80GB ترافیک ماهیانه
نا محدود صندوق پستی
2000 ارسال روزانه
1000 فورواد ایمیل
1000 اتوریسپاندر

ایمیل تجاری پلاس

2,290,000تومانسالانه

50GB فضا
250GB ترافیک ماهیانه
نا محدود صندوق پستی
2000 ارسال روزانه
نا محدود فورواد ایمیل
نا محدود اتوریسپاندر